Kriteria přiímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2023/24

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

Ředitelka Mateřské školy Kostelní Lhota stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelní Lhota.

 

 Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Kostelní Lhota
  • narozené od 1.9.2016 – do 31.8.2017(v případě odkladu školní docházky)
  • narozené od 1.9.2017  - do 31.8.2020…..dle věku

 

      2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet  z následujících kritérií.

          * bydlící v Kostelní Lhotě, vztahující se na ně povinné předškolní vzdělávání, tj.

         děti narozené 1.9.2017 – 31.8.2018

        * v případě volné kapacity- ostatní děti nesplňující ani jedno kritérium od nejstaršího do naplnění kapacity

         školy, bez přednosti trvalého bydliště

 

Kritéria jsou platná pro zápis do MŠ Kostelní Lhota v měsíci květnu 2023.

Děti se přijímají od školního roku 2023/24

 

Předpokládaný počet volných míst je 12.

 

V případě vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným vzděláváním 3-5stupně a mladší 3let věku se počet dětí, které lze přijmout úměrně snižuje dle platné vyhlášky.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

 

K zápisu do MŠ ve stejném termínu mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

 

Для зарахування в МОЗ  можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

 

Dlja zarachuvannja v MOZ  možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.

 

V Kostelní Lhotě dne   13.3.2023                                                   Kaiprová Leona, ředitelka školy                          


Hlavní stránka
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz