Vzdělávací program

Motto:                                                                                                                                                                                          

Staří indiáni Dakotové byli moudří. Věděli, že srdce člověka, který se odcizil přírodě, ztvrdne. Věděli, že nedostatek úcty před vším živým a vším, co kolem nás roste, nechá brzyzahynout i úctu mezi lidmi. Proto bylo působení přírody, jež lidstvo zušlechtila, důležitou součástí výchovy jejich dětí.                                                                                                           

                                                                                                                                  Luther Stojící Medvěd


Charakteristika programu:

Název Školního vzdělávacího  programu  (ŠVP) ,, S  RADOSTÍ PO SVĚTĚ“ vychází z naší vize zabývat se kromě citů, pocitů, pravidel vzájemného styku více a hlouběji  také environmentální výchovou ( EVVO = environmentální výchova, vzdělání a osvěta, vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání).     

 Hlavní cíle:

 -vytvářet prostředí pohody po všech stránkách, zejména v souvislosti se sociálním a emočním rozvojem dětí.

 - vést děti k celkovému zdravému životnímu stylu (z hlediska zdraví tělesného,  duševního, duchovního, sociálního a mravního.

-  systematicky působit na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí (EVVO).

 

Konkrétní způsoby realizace :

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích vyskytující se v průběhu celého dne v MŠ

-  prolínání prvků environmentální výchovy během celého roku do všech integrovaných bloků a to jak záměrně, tak využíváním spontánních námětů, nápadů a činností, které život přinese (zaznamenáváno do přehledů výchovné práce)

-  doplňování pomůcek a literatury k environmentální výchově (vytvořen koutek        pomůcek a pracovních listů v hlavním kabinetu)

-  používání her, názorných metod, praktických činností, pokusů, experimentů, pozorování

- upřednostňování prožitků před elementárními znalostmi

- využívání prostorů zahrady MŠ, vycházky a výlety do okolí s cílem environmentální výchovy

- vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí zaměřených na environmentální výchovu

- v rámci ekologických projektů spolupráce s rodiči dětí, s OÚ, ZŠ, Svazem chovatelů drobných zvířat a ptactva, městskou knihovnou Poděbrady, Záchrannou stanicí ohrožených zvířat v Pátku

- zařazování do vzdělávacího procesu spontánní i řízené aktivity vyváženě, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.

-přímo nebo nepřímo didakticky zacílené činnosti v nichž je zastoupeno spontánní i záměrné učení.

- zprostředkování poznatků formou prožitkového a interaktivního učení v menších skupinách či individuálně

- snaha přimět děti, aby k hotovému poznatku došly vlastní cestou.

- umožňování interakce s okolím – všímání si správného vzoru chování (proto v naši MŠ klademe důraz na to, aby pedagogové a provozní zaměstnanci byli pro děti dobrým  vzorem podle rčení: „ Chovej se k ostatním  tak jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě samému“.

Tzn., že nemluvíme vulgárně, děti o pomoc žádáme, děkujeme, se všemi jednáme stejně, nikoho neupřednostňujeme, neponižujeme a nezesměšňujeme).

-  tvořivá improvizace učitelky (pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci).

- setkávání se v komunitním kruhu (komunitní kruh přináší ovoce v podobě dobrého klimatu, snížení míry a intenzity konfliktů a chuti účastnit se dalších aktivit společenství).


Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.

Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to probouzet v dítěti touhu a zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. A také odvahu ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže.


Hlavní stránka