Kritéria přijímání dětí pro šk.rok 2024/25

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

Ředitelka Mateřské školy Kostelní Lhota stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelní Lhota.

 

 Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií:

 

Děti s trvalým bydlištěm v obci Kostelní Lhota , které před začátkem školního roku dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího

(děti narozené do 31. 8. 2021) – povinné kritérium dle zákona

 

 

 

Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet  z následujících kritérií.

 

1)        bydlící v Kostelní Lhotě ( nemá zde trvalý pobyt), vztahující se na ně povinné předškolní    vzdělávání.

      tj. děti narozené 1.9.2018 – 31.8.2019

2)         děti s trvalým bydlištěm v Kostelní Lhotě nar. 1.9.2021 – 31.12.2021

3)         v případě volné kapacity- ostatní děti nesplňující ani jedno kritérium od

             nejstaršího do naplnění kapacity školy, bez přednosti trvalého bydliště

 

Kritéria jsou platná pro zápis do MŠ Kostelní Lhota v měsíci květnu 2024.

Děti se přijímají od školního roku 2024/25

 

Předpokládaný počet volných míst je 18.

 

V případě vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným vzděláváním 3-5stupně a mladší 3let věku se počet dětí, které lze přijmout úměrně snižuje dle platné vyhlášky.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

 

K zápisu do MŠ ve stejném termínu mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

 

Для зарахування в МОЗ  можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

 

Dlja zarachuvannja v MOZ  možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.

 

 

 

V Kostelní Lhotě dne   20.3.2024                                         Kaiprová Leona, ředitelka školy

                                                                                                                

 


Hlavní stránka
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz